wyczarowane z drewna

 

Zaproszenie do składania ofert

Ustroń, 13 grudzień 2017 r.

  

Zaproszenie do składania ofert do przeprowadzenia badań w zakresie opracowania i przygotowania Systemu Analizy Zadań dla pomocy dydaktycznej dla dzieci EduMATRIX Plus 

Plus

Tutaj możesz pobrać plik z ogłoszeniem oraz załącznikami do złożenia oferty >> Ogłoszenie – projekt UE Edumatrix Plus << 

Numer zapytania ofertowego:

01/2017/POIR

Termin składania ofert:

do dnia 20-12-2017 do godziny 15:00.

Nazwa zamawiającego

Z.P.H. PILCH Al. Fabryczna 36 43-450 Ustroń REGON – 070425481 NIP – 5481003203

Miejsce i sposób składania ofert

 1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
  1. a.     Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać na adres korespondencyjny zamawiającego: Z.P.H. PILCH, ul. Fabryczna 36,  43-450 Ustroń;
  2. W piśmie / w e-mailu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis:
  1. lub e-mailem na adres: edumatrix@pilchr.pl
„Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/2017/POIR- przeprowadzeniu badań w zakresie opracowania oraz przygotowania Systemu Analizy Zadań dla pomocy dydaktycznej dla dzieci EduMATRIX Plus” .
 1. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.
 2. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.

Osoba do kontaktu w sprawie  ogłoszenia

Marzena Hołowko  – tel. 33 855 20 93, 33 855 34 22 , e-mail: m.holowko@pilchr.pl , info@pilchr.pl

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Wszystkie Powiat: Wszystkie

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu badań w zakresie opracowania oraz przygotowania Systemu Analizy Zadań dla pomocy dydaktycznej dla dzieci EduMATRIX Plus w zakresie wyszczególnionych w Załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

6 miesięcy

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Lp.

Wymagania

Weryfikacja dokonywana na podstawie

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1.

Wykonawca usług musi posiadać jeden z poniższych statusów: –      uczelni publicznej, –      państwowego instytutowi badawczego, –      instytutu PAN –      innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B.

dokumentów potwierdzających posiadany status

Wiedza i doświadczenie

3.

Wykonawca usług musi posiadać wiedzę i udokumentowane min. 3–letnie doświadczenie w prowadzeniu badań badawczo-rozowjowych.

oświadczenia złożonego w załączniku nr 1 do zapytania cenowego – Formularz ofertowy

4.

Wykonawca usług musi posiadać min. 3 publikacje, w przeciągu ostatnich 5 lat w zakresie prowadzonych badan badawczo-rozwojowych.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy dysponują odpowiednim zapleczem badawczo-technicznym i powierzchnią laboratoryjną do przeprowadzenia badań, a w szczególności:

5.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy dysponują odpowiednim zapleczem badawczo-technicznym i powierzchnią laboratoryjną do przeprowadzenia badań.

oświadczenia złożonego w załączniku nr 1 do zapytania cenowego – Formularz ofertowy

6.

Pomieszczenia laboratoryjne umożliwiające analizę badań, infrastrukturą umożliwiającą przeprowadzanie badań / eksperymentów.

Warunki umowy

 1. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
 2. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
 5. Realizacja umowy nastąpi w przypadku udzielenia Wnioskodawcy dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.
 6. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
 7. Termin ważności oferty – 30 dni liczone od daty upływu terminu składania ofert.
 8. Podpisanie umowy nastąpi najpóźniej do 3 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
 9. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego najpóźniej do dnia 19.12.2017 r. do godz. 10:00. Zapytania należy składać
  1. a.     na adres korespondencyjny zamawiającego: Z.P.H. PILCH, ul. Fabryczna 36,  43-450 Ustroń;
  2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień.
  3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie powyższego terminu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z  Oferentami

  1. e-mailem na adres: edumatrix@pilchr.pl lub  info@pilchr.pl

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
 3. Dokument potwierdzający posiadany status.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które spełniają wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o kryterium cenowe i ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt.). Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej x 100% = liczba punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska najwyższa ocenę końcową.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Realizacja projektu

Zapytanie ofertowe związane jest z planowanym uczestnictwem Zamawiającego jako Wnioskodawcy w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy           

                                                                                                            …………………………..

                                                                                                Miejscowość, data                                                            

 

OFERTA

Dane Wykonawcy Imię i nazwisko …………………………………………… Adres ……………………………………………………………… Tel. …………………………………………………………… Adres e – mail……………………………………………………… W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/2017/POIR z dnia  ………………….. przedstawiam poniższą ofertę na Przeprowadzeniu badań w zakresie opracowania oraz przygotowania Systemu Analizy Zadań dla pomocy dydaktycznej dla dzieci EduMATRIX Plus. Cena wykonania usługi: ………………… brutto Oświadczam, iż zapoznałem/iśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. Oświadczam, iż uważam się za związanego/ą ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Oświadczam, iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję/my się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu wskazane w zapytaniu ofertowym, tj.:
 1. Posiadam status :
–      uczelni publicznej, –      państwowego instytutowi badawczego, –      instytutu PAN –      innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B.
 1. Posiadam udokumentowane min. 3–letnie doświadczenie w prowadzeniu badan badawczo-rozwojowych.
 2. Posiadam minimum 3 publikacje w przeciągu ostatnich 5 lat w zakresie prowadzonych przez Wnioskodawcę badań badawczo-rozwojowych.
 3. Posiadam infrastrukturę umożliwiającą przeprowadzanie badań określonych w Zapytaniu ofertowym.
 4. Posiadam pomieszczenia laboratoryjne umożliwiające analizę badań.
……………………………………….

(podpis osoby/osób posiadającej/ych uprawnienia do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym     ……………………………….. Miejscowość i data

 

 

 

Oświadczenie

 

Nawiązując do zapytania ofertowego Nr 01/2017/POIR z dnia  ………………… na Przeprowadzeniu badań w zakresie opracowania oraz przygotowania Systemu Analizy Zadań dla pomocy dydaktycznej dla dzieci EduMATRIX Plus   ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko), działając w imieniu i na rzecz : …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ( dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy)
 • oświadczam, że:
Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a)     uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b)    posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c)     pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli ……………………………………….

(podpis osoby/osób posiadającej/ych uprawnienia do reprezentowania Wykonawcy)

       

    Załącznik nr 3 – Przedmiot zamówienia     Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu badań w zakresie opracowania oraz przygotowania Systemu Analizy Zadań dla pomocy dydaktycznej dla dzieci EduMATRIX Plus: Celem Systemu Analizy Zadań jest stworzenie spójnego i konsekwentnego metodycznego modelu tworzenia i analizowania zadań tak, by umożliwić uczniowi pracę z seriami zadań o wzrastającym stopniu trudności. W ramach aktualnie rozważanych typów zadań można m.in. wyróżnić:
 • obliczeniowe
 • logiczne
 • kształtujące wyobraźnię przestrzenną
 • kształtujące kreatywność
 • kształtujące poczucie rytmiki
 • zadania typu polecenie sterujące (przemarsz, ruch obiektu, obrót,  itp.) – cykle, iteracje, podejmowanie decyzji,
 • wykrywanie podobieństwa we wzorach graficznych,
  • wizualizowanie danych (pochodzących np. z zadań tekstowych) na wykresach.
Projekt powinien zawierać: 1.    Określenie poziomu zaawansowania analizowanego zadania. 2.    Wybór zadania do wykonania spośród puli zadań z generatora. 3.    Analizę rozwiązania uzyskanego przez dziecko. 4.    Ocenę rozwiązania z punktu widzenia zadanych kryteriów (określenia np. stopnia błędnego rozwiązania). 5.    Ocenę rozwiązywania zadania z punktu widzenia jego optymalizacji pod wskazanym kątem. 6.    Wybór zadania pokrewnego w przypadku oceny pozytywnej lub powrót do określonego (niższego) poziomu zaawansowania, wynikającego ze stopnia błędu w błędnie rozwiązanym zadaniu. 6.    Prezentację graficzną powiązania zadania z innymi zadaniami rozwiązanymi wcześniej. Tutaj możesz pobrać plik z ogłoszeniem oraz załącznikami do złożenia oferty – >> Ogłoszenie – projekt UE Edumatrix Plus <<
 
Copyright © Z.P.H. PILCH 1991-2014  

popup-2

×
F